ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти з надання сервісу по оплаті адміністративних державних та муніципальних послуг з використанням Автоматизованої Інформаційно Сервісної Системи «GOVPAY24»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей документ є офіційною пропозицією АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" (далі – "Банк" або Виконавець) для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб (далі – «Користувач») укласти договір з надання сервісу по оплаті адміністративних державних та муніципальних послуг з використанням автоматизованої інформаційно-сервісної системи  «GOVPAY24» ( далі- АІСС « GOVPAY24») що розміщена на веб-сайті: www.govpay24.com
 2. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України цей документ є договором - публічною офертою (далі – Договір). Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
 3. Особа, яка здійснила платіж за допомогою порталу www.govpay24.com є такою, що повністю та беззаперечно прийняла всі умови цього публічного договору.
 4. З моменту прийняття умов цього договору, будь-яка фізична особа, яка прийняла його умови, вважається Користувачем.
 5. Прийняттям умов цього договору Користувач підтверджує, що він:
  • є повнолітньою (18 років та більше) та дієздатною фізичною особою;
  • ознайомлений із умовами здійснення платежів за допомогою АІСС «GOVPAY24», тарифами Виконавця, порядком сплати обов’язкових платежів та зборів, та порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів у відповідності до діючого законодавства України;
  • здійснює платіж виключно у особистих (некомерційних) цілях;
  • вся інформація, надана ним, є повною та достовірною.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Договір визначає умови та порядок надання Виконавцем сервісу Користувачу по оплаті адміністративних державних та муніципальних послуг з використанням АІСС «GOVPAY24» розміщеного за адресом www.govpay24.com в мережі інтернет за допомогою електронних засобів платежу, доступ яких забезпечено на порталі www.govpay24.com та у відповідності до правил платіжних систем.
 2. В рамках даного Договору Користувач доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання щодо організації здійснення платежів (здійснення обробки та маршрутизації платіжних засобів) на користь державних, муніципальних та іншіх установ вказаних на порталі: www.govpay24.com, та зазначених Користувачем.
 3. Унаслідок надання послуги за цим договором, тобто, здійснення платежу, сума коштів на засобі платежу Користувача зменшується на суму такого здійсненого ним платежу, а також на відповідний розмір сервісного збору, що стягується Виконавцем за використання АІСС «GOVPAY24».
 4. Послуга вважається такою що надана Виконавцем та отримана Користувачем з моменту отримання ним можливості роздруківки квитанції про оплату послуги з порталу: www.govpay24.com
 5. Платіжними засобами за цим договором є власні банківські платіжні картки Користувача платіжних систем, вказаних на порталі www.govpay24.com

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" має право:
  1. Вимагати від Користувача пред'явлення даних, що засвідчують особу чи інших даних , які можуть однозначно ідентифікувати Користувача.
  2. Виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення АІСС «GOVPAY24» .
  3. Припиняти роботу АІСС «GOVPAY24» як повністю , так частково при виявленні збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до АІСС «GOVPAY24» третіми особами.
  4. Припинити прийом платежів в разі:
   • виникнення у АІСС «GOVPAY24»сумнівів у належному використанні Користувачем АІСС «GOVPAY24»;
   • в випадку виникнення у АІСС «GOVPAY24» на його розсуд необхідності ідентифікувати користувача;
   • виникнення підозр у шахрайських операціях з боку Користувача;
   • неможливості встановлення та / або підтримання технологічного та інформаційної взаємодії з Одержувачами коштів з причин, не залежних від АІСС «GOVPAY24»;
   • неможливості встановлення та / або підтримання технологічної та інформаційної взаємодії з банком- еквайром з причин, не залежних від АІСС «GOVPAY24»;
   • порушення Користувачем умов цього Договору;
   • надходження до АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" претензій про порушення Користувачем прав і законних інтересів третіх осіб;
   • в інших випадках , коли здійснення платежів може спричинити збитки для АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", Одержувача коштів або третіх осіб.
 2. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" зобов'язується:
  1. Надати Користувачу сервісну послугу з переказу грошових коштів згідно законодавства України;
  2. При здійснені операцій з переказу грошових коштів надавати Користувачу квитанцію в електронному вигляді з ідентифікатором операції що підтверджує проведення операції з переказу грошових коштів на рахунки Одержувача коштів та Казначейства;
  3. Надати за проханням Користувачу в електронному вигляді квитанцію за здійсненням переказу;
  4. Надавати Користувачу повну інформацію стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;
  5. Зберігати таємницю інформації, що отримана від Користувача під час виконання даного Договору;
  6. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" несе перед Користувачем відповідальність, щодо проведення переказу, згідно 3акону України «Про платіжні системи та переказ коштів» та умов Договору;
  7. Передавати і отримувати інформацію про платежі по захищених каналах передачі інформації.
  8. Забезпечити зберігання інформації про всі платежі протягом 2 (двох) років.
  9. Забезпечувати функціонування і безперебійну роботу АІСС «GOVPAY24», піклуватися про інформаційну захищеність системи;
  10. Забезпечити Користувачеві можливість звертатися з питань використання АІСС «GOVPAY24» в службу технічної підтримки та отримувати відповідь на поставлені питання протягом 1(однієї) доби, за винятком вихідних і святкових днів;
  11. Приймати від Користувача платежі , внесені з дотриманням умов цього Договору та забезпечити проведення платежів на користь Одержувача коштів та Казначейства.
 3. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не несе відповідальності перед Користувачем за:
  • наслідки сплати платежу на користь обраного Користувачем отримувача такого платежу;
  • виникнення інших несприятливих для Користувача наслідків у зв’язку із здійснення останнім платежу, що наступили не з вини Виконавця, зокрема: відмови в проведенні платежу банківською установою за використанням банківської платіжної картки Користувача, недостатньої кількості коштів для оплати, тощо.
 4. Повернення коштів, сплачених Користувачем за цим договором, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, що регламентує повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до одержувача коштів, державного та місцевих бюджетів.
 5. Користувач має право та зобов’язується:
  • звертатися до Виконавця за наданням консультацій чи роз’яснень з приводу використання сервісу АІСС «GOVPAY24»;
  • використовувати АІСС «GOVPAY24» для здійснення платежів на користь державних органів за тарифами, що діють на момент здійснення такого платежу;
  • ініціювати послугу з використанням сервісу АІСС «GOVPAY24» із врахуванням сплати сервісного збору на користь Виконавця;
  • при здійсненні операцій дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;
  • здійснювати оплату сервісних послуг згідно з тарифами АІСС «GOVPAY24»;
  • нести відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ згідно з законодавством України;
  • виконувати умови цього Договору, правила користування АІСС «GOVPAY24», розміщені на веб-сайті www.gospay.ua, вимоги чинного законодавства та правила платіжних систем;
  • здійснювати оплату за допомогою АІСС «GOVPAY24» тільки банківськими платіжними засобами, які належать Користувачу;
  • піклуватися належним чином про інформаційну безпеку свого технічного засобу (комп'ютера, мобільного пристрою та ін.);
  • під час використання АІСС «GOVPAY24» не вносити будь-які зміни в програмне забезпечення АІСС «GOVPAY24» та/або будь-яку його частину своїми силами та/або із залученням третіх осіб;
  • не використовувати АІСС «GOVPAY24» в протиправних цілях, що порушують права третіх осіб.
  • нести відповідальність у випадках, передбачених цим договором, зокрема, за надання недостовірної інформації, для здійснення платежів.
 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ АІСС «GOVPAY24»

 1. Способи та умови використання АІСС «GOVPAY24», можуть бути обмежені і змінені в будь-який час на розсуд Виконавця та є чинними на тих умовах та за тими тарифами, що існують та відображені на веб-сайті: www.govpay24.com на момент здійснення Користувачем платежу за допомогою АІСС «GOVPAY24»
 2. Використання АІСС «GOVPAY24» фізичними особами у комерційних цілях та/або юридичними особами можливо за умови укладення відповідного договору із Виконавцем про таке.
 3. Оплата послуги із використанням АІСС «GOVPAY24» в кредит не проводиться, якщо інше не передбачено договором між банком, що видав платіжну картку Користувачеві.
 4. Максимально і мінімально допустимі суми платежів та інші умови здійснення платежів визначаються Виконавцем та вказуються на веб-сайті: www.govpay24.com

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Договір про використання АІСС «GOVPAY24» укладається між Виконавцем і Користувачем у формі договору приєднання.
 2. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту здійснення Користувачем акцепту – натискання кнопки «продовжити та сплатити» на порталі:www.govpay24.com та діє до моменту виконання зобов’язань Виконавця щодо організації здійснення платежу з використанням АІСС «GOVPAY24» на умовах цього договору.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

 1. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов даного Договору в будь-який час без отримання попередньої згоди Користувача на такі зміни.
 2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи конфіденційності, спрямовані запобіганню несанкціонованого використання його персональних даних, відомостей його платіжних засобів від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
 3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх осіб, втрату або спотворення інформації в результаті використання або неможливості використання АІСС «GOVPAY24».
 4. Виконавець, не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, пов'язаних з використанням платіжної картки Користувача.
 5. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), виникли після набрання чинності Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли б бути наперед передбачені і попереджені сторонами цього договору.
 7. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Користувача, що передана АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
 8. У разі недосягнення згоди, спір щодо надання послуг за цим договором вирішується в судовому порядку.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Адреса: Україна, 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Email: info@govpay24.com