ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Правила приймання і обробки Платіжних інструкцій Користувачів на Переказ коштів

                                                                                                             

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють умови приймання і обробки Платіжних інструкцій Користувачів на Переказ коштів (надалі — Правила) і є системою затверджених і оприлюднених норм, які встановлюють порядок взаємодії між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» (надалі – Банком) та Користувачем (надалі – Сторонами).

1.2. Правила містять адресовану всім Користувачам публічну пропозицію щодо умов обробки Платіжної інструкції. Приєднання Користувача до Правил відбувається в цілому, Користувач не може запропонувати Банку свої Правила обробки Платіжної інструкції.

1.3. Офіційне опублікування Правил з метою ознайомлення Користувачів з їх змістом здійснюється Банком шляхом розміщення тексту Правил на Вебсайті Банку/Вебсайті Партнера.

1.4. Правила діють відносно однієї конкретної Платіжної інструкції і вважаються підтвердженими з моменту акцепту Правил, і діють до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань, а саме обробки Банком Платіжної інструкції в повному обсязі й оплати Банку Комісії за виконання Переказу коштів.

1.5. Акцептом цих Правил Користувач добровільно надає Банку свою згоду на обробку персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних Користувача,  в обсязі, що є достатнім, адекватним, відповідним і ненадмірним відповідно до мети обробки персональних даних, що вказана в цьому пункті Правил.

1.6. У будь-якому випадку положення Правил не можуть суперечити положенням чинного законодавства України. У разі наявності таких суперечностей відповідне положення Правил вважається таким, що замінене положенням законодавства України, якому воно суперечить. При цьому недійсність окремих положень Правил не впливає на дійсність інших його положень та всього документа в цілому.

2. ГЛОСАРІЙ

Автентифікація – процедура, що дає змогу Банку установити та підтвердити належність Користувачу ЕПЗ, наявність у нього підстав для використання конкретного ЕПЗ, у тому числі за Технологією 3D Secure або Технологією look-up.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу.

Акцепт Правил - підтвердження згоди з Правилами шляхом натискання Користувачем кнопки «Сплатити»/ «Відправити кошти» на екранній формі Вебсайту Банку/Вебсайту Партнера.

Вебсайт Банку – один з каналів обробки Платіжних інструкцій, що є сукупністю програмного забезпечення Банку, що дає можливість Користувачам мережі «Інтернет» отримати доступ до зазначеної інформації, у тому числі вебсайт Банку в мережі «Інтернет» https://tascombank.ua/ .

Вебсайт Партнера – один з каналів обробки Платіжних інструкцій, що є сукупністю програмного забезпечення Партнера, що дає можливість Користувачам мережі «Інтернет» отримати доступ до зазначеної інформації.

Електронний платіжний засіб (далі - ЕПЗ) - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

Комісія – сума в гривнях, що підлягає сплаті Користувачем на користь Банку за проведення Переказу коштів.

Користувач – фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ для ініціювання Платіжної інструкції на переказ коштів з відповідного рахунку.

Отримувач – особа, на рахунок якої зараховується сума Переказу коштів.

Партнер Банку – юридична особа, яка надає Користувачу можливість здійснити акцепт Правил та оформити Платіжну інструкцію на Вебсайті Партнера в установленому Правилами порядку.

Переказ коштів - платіжна операція, що здійснюється з рахунку Користувача на підставі наданої Платіжної інструкції, за умови отримання згоди Користувача на виконання платіжної операції.

Платіжна інструкція - розпорядження Користувача Банку щодо виконання Переказу коштів.

ПС – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні Переказу коштів, зокрема, Visa International та/або Masterсard Worldwide та/або ПРОСТІР. 

Сума переказу – сума грошових коштів, зазначена Користувачем у якості параметрів для обробки Платіжної інструкції.

Технологія 3D Secure - технологія, розроблена ПС, для забезпечення підвищеної безпеки проведення операцій з ЕПЗ у мережі «Інтернет», у рамках якої особа Користувача засвідчується на сервері емітента ЕПЗ способом, обумовленим таким емітентом.

Технологія look-up - один із способів Автентифікації, що здійснюється Банком.

Фішинг — вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних Користувачів, шляхом створення підробних вебсайтів, що імітують вебсайти банків, відомих сервісів переказів та/або інтернет-магазинів і розповсюдження посилань на підроблені сайти шляхом прямої розсилки, розміщення реклами в пошукових сервісах, надання посилань у приватному листуванні тощо.

Інші терміни, що вживаються в Правилах, застосовуються в значеннях визначених чинним законодавством України.

 

  1. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

3.1. За умовами Правил Користувач ініціює, а Банк виконує обробку Платіжної інструкції на Переказ коштів.

3.2. Переказ коштів здійснюється не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту ініціювання Платіжної інструкції Користувачем.

 

 
  1. ПОРЯДОК ОБРОБКИ БАНКОМ ПЛАТІЖНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

4.1. Банк обробляє Платіжну інструкцію Користувача відповідно до умов даних Правил, вимог чинного законодавства України, правил ПС та/або договору, укладеного між Банком та Партнером, при одночасному виконанні наступних умов:

4.1.1. Правильного заповнення Користувачем та/або підтвердження Користувачем правильності заповнення всіх реквізитів (полів) екранної форми Вебсайту Банку/Вебсайту Партнера, Суми переказу, які необхідні для оформлення Платіжної інструкції.

4.1.2. Успішного проходження Користувачем Автентифікації, у випадку надходження Платіжної інструкції на Автентифікацію зі сторони Банку/Партнера Банку.

4.1.3. Наявності в Банку дозволу на проведення операції по ЕПЗ Користувача, отриманого в результаті Авторизації.

4.1.4. Оплати Користувачем Комісії за проведення Переказу коштів відповідно до Правил.

4.1.5. Відсутності прямих заборон на проведення Переказу коштів, передбачених даними Правилами і договором, на підставі якого випущений та обслуговується ЕПЗ.

4.2. За проведення Переказу коштів Банк стягує із Користувача Комісію. Комісія розраховується від суми Переказу коштів та включається в загальну суму Авторизації, проведеної по ЕПЗ Користувача. Сума Комісії, а також підсумкова сума (сума Переказу коштів та Комісії) виводяться у відповідних графах на екранній формі Вебсайту Банку/Вебсайту Партнера до акцепту Правил. Сплата Комісії здійснюється в гривнях.

4.3. Платіжна інструкція Користувача вважається обробленою Банком, якщо Банк виконав дії, зазначені в п.3.2. даних Правил.

4.4. Банк/Партнер Банку інформує Користувача про результат обробки Платіжної інструкції шляхом відображення повідомлення з результатом обробки Платіжної інструкції на екранну форму Вебсайту Банку/Вебсайту Партнера.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Банк має право:

5.1.1. Вимагати від Користувача неухильного дотримання умов Правил та стягувати Комісію з Користувача за проведення Переказу коштів.

5.1.2. Відмовити Користувачу в обробці Платіжної інструкції у випадку невиконання умов, зазначених у п.4.1 Правил та/або на підставах, установлених законодавством України.

5.1.3. Вносити зміни в Правила і переглядати розмір Комісії за проведення Переказу коштів.

5.1.4. Зберігати й обробляти персональні дані Користувача й параметри ЕПЗ, що стали відомими Банку у зв'язку з обробкою Платіжної інструкції.

5.1.5. Передавати правоохоронним органам та/або ПС та/або членам ПС за власною ініціативою або на їх офіційний запит в межах, установлених законодавством України, інформацію, пов’язану із незаконним використанням ЕПЗ в тому числі у випадках, коли ця інформація складає банківську таємницю.

5.1.6.Відмовитися від виконання Платіжної інструкції відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.1.7. Зупинити проведення Переказу коштів, якщо він є підозрілим або в разі виникнення підозри, що він містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

5.1.8. Відмовити Користувачу в обробці Платіжної інструкції в односторонньому порядку і без пояснення причин, у т.ч. у випадку виявлення операцій Користувача, що містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки сумнівних операцій, або операцій, що несуть репутаційні ризики для Банку, а також, якщо в Банку виникли підозри в тому, що операція здійснюється з порушенням вимог законодавства України, правил ПС або носить шахрайський характер.

5.1.9. Не відшкодовувати Користувачу кошти, списані з ЕПЗ:

- внаслідок незаконного або несанкціонованого, на думку Користувача, використання ЕПЗ, якщо за результатами проведеного Банком розслідування встановлено, що дії чи бездіяльність Користувача призвели до втрати ЕПЗ або інформації, яка дає змогу ініціювати Платіжну інструкцію;

- у результаті проведення успішної Автентифікації та Авторизації.

5.2. Банк зобов'язується:

5.2.1. Обробляти Платіжну інструкцію в обсязі та у строки, встановлені Правилами.

5.2.2. Розміщувати Правила на Вебсайті Банку/Вебсайті Партнера.

5.2.3. Зберігати банківську таємницю щодо операцій Користувача, виконаних з використанням ЕПЗ, і даних про Користувача. Інформація щодо операцій з використанням ПЕЗ і даних Користувача може бути надана Банком третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2.4. Розглядати претензії Користувачів щодо якості обробки Платіжних інструкцій.

5.2.5. Повідомляти Користувача про тимчасову неможливість обробки Платіжної інструкції шляхом розміщення новини на Вебсайті Банку/Вебсайті Партнера.

5.2.6. Дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі законодавства у сфері захисту прав споживачів, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.2.7. Здійснювати заходи безпеки при проведенні Переказів коштів, використовуючи Технологію 3D Secure та/або Технологію look-up.

5.2.8. Надавати Користувачу можливість до моменту обробки Платіжної інструкції ознайомитись із Правилами шляхом її розміщення на Вебсайті Банку/Вебсайті Партнера.

5.2.9. Надавати Користувачу квитанцію про здійснення Переказу коштів шляхом виведення її зображення на екранну форму Вебсайту Банку/Вебсайту Партнера або відправки на електронну адресу, вказану Користувачем.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Ознайомитися на Вебсайті Банку/Вебсайті Партнера з чинною редакцією Правил. Оформити Платіжну інструкцію відповідно до умов Правил та діючого законодавства України.

5.3.2. Направити в Банк претензію щодо якості обробки Платіжної інструкції у строк не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати надання її в обробку.

5.3.3. Відмовитися від обробки Платіжної інструкції в будь-який момент до акцепту Правил або до підтвердження параметрів Платіжної інструкції після акцепту Правил.

5.3.4. З будь-яких питань щодо оформлення і обробки Платіжних інструкцій звертатись до служби підтримки (контакт-центру) Банку або письмово за вказаними у Розділі 8 Правил телефонними номерами та адресою Банку.

5.3.5. Звертатись до Національного банку щодо вирішення порушених у зверненнях питань, у т.ч. якщо Банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовільнила Користувача.

Контактна інформація Національного банку України:

  • місцезнаходження та адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601
  • телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55
  • офіційний вебсайт: https://bank.gov.ua
  • адреса для електронного звернення:nbu@bank.gov.ua

5.4. Користувач зобов'язується:

5.4.1. Вчасно й у повному обсязі до моменту акцепту Правил ознайомитися з умовами Правил та розміром Комісії.

5.4.2. Оплатити Комісію за проведення Переказу коштів.

5.4.3. Не здійснювати операції, що пов'язані з легалізацією злочинних доходів, містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки підозрілих операцій або несуть репутаційні ризики для Банку.

5.4.4. Самостійно здійснювати контроль власних Платіжних інструкцій на наявність ознак соціальної інженерії: розголошення інформації, що стосується ЕПЗ, третім особам, введення даних на вебсайтах-підробках, фішингових вебсайтах та/або вебсайтах, не захищених від компрометації даних тощо.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Банк несе відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України, за незаконне розголошення/використання інформації, що складає банківську таємницю (в т.ч. персональних даних).

6.2. Банк звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили внаслідок подій надзвичайного характеру, такі як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.

6.3. Користувач несе відповідальність за помилки, допущені при оформленні Платіжної інструкції в момент введення параметрів для Переказу коштів, які призвели до переказу некоректної Суми переказу або за некоректними реквізитами. У зазначених випадках Платіжна інструкція Користувача вважається опрацьованою Банком належним чином і повністю відповідає умовам Правил і Користувач самостійно врегулює подальші взаєморозрахунки з Отримувачем, на рахунок якого надійшли кошти в результаті обробки Платіжної інструкції.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із Правил або у зв’язку з ними, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, то суперечки і розбіжності підлягають врегулюванню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

АДРЕСА І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ БАНКУ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032,
IBAN UA603000010000032005117701026
в Національному Банку України,
Код банку 339500,
код ЄДРПОУ 09806443
Контакт-центр Банку (044) 3932590,
0-800-503-580 (безкоштовний).
email: info@govpay24.com